Welcome to FIITJEE Jaipur(JLN Marg) Centre (a Premier Institute for IITJEE)
Jaipur (JLN Marg) - FIITJEE Ltd., DL Tower, 3A, Behind Parishad Bhawan, Vidyasharam Institutional Area, JLN Marg, Jaipur Ph: 0141-5181883.